SRB | SLO | ENG

Pravni lek

Etički kodeks komentarisanja

Nogomania.rs insistira da korisnici daju svoje mišljenje i komentarišu sadržaj, jer je jedan od ciljeva da korisnici učestvuju u kreiranju sadržaja kao i nastajanju novih. Insistiramo na interakciji sa korisnicima, istovremeno sve registrovane korisnike najljubaznije molimo da se drže osnova pristojnog ponašanja.Tolerancija

Molimo sve korisnike da prolikom komentarisanja članaka ne koriste uvredljiv niti govor mržnje, da ne napadaju one koji drugačije misle niti napadaju bilo koga na osnovu rasnih, verskih, političkih, nacionalnih niti bilo kojih drugih razlika. Svima su ustavom zagaratovana sva prava. Takođe, nije dozvoljeno prilikom komentarisanja reklamirati bilo kakve proizvode.

Svi oni koji prekrše kodekse ponašanja koje je nogomania.com usvojila, najpre će u elektornskoj formi dobiti upozorenje, ukoliko neko od korisnika ne prihvati sugestiju i nastavi da krši propisane kodekse imamo pravo da tog korisnika blokiramo i ne dozvolimo dalje komentarisalje na portalu.

Nogomanija,d.o.o. ne preuzima odgovornost za komentarisanje sadržaja korisnika na portalu nogomania.rs, ali zadržavamo pravo da blokiramo račune korisnika koji ne poštuju propisani etički kodeks komentarisanja.

Nogomania.rs
Sve ostalo je nebitno.

Portal www.nogomania.com jedan je od najposećenijih sa sportskim sadržajem u regionu.

Na dnevnom nivou se nude sadržaji iz sveta fudbala, a na medijskom prostoru prisutan je od 2000. godine.