SRB | SLO | ENG

Uslovi upotrebe

Opšti uslovi upotrebe - opis portala

Portal nogomania.rs je sportsko-informativni medij, koji na dnevnom nivou čitaocima nudu informacije iz domaćeg i međunarodnogsveta fudbala. Korisnicima je omogućeno praćenje najnovijih vesti, foto i video sadržaja, takođe, omogućeno je praćenje svih ostalih sadžaja na portalu. Čitaocima je omogućeno praćenje statističkih podataka, učestvovanje u raznim anketama, a registovani korisnici na jednostavan način mogu da komentarišu ponuđeni sadržaj (sa izuzetkom onih koje nije moguće komentarisati). Takođe, omogućeno je da čitaoci učestvuju u razmeni mišljenja na forumu.Uslovi upotrebe

Ukoliko pratite portal nogomania.rs, ukoliko ste prijavljeni i registrovani korisnik portala, smatra se da ste upotnati a uslovima korišćenja i da ih poštujete. Opšti uslovi korišćenja se odnose na sve oblike praćenja sadržaja portala kao i sve oblike interaktivne komunikacije koje omogućava portal.

Praćenje sadržaja na portalu omogućeno je nesmetano, što podrazumeva i prenos podataka kao i svih drugih sadržaja portala.

Nogomaija, d.o.o. zadržava pravo promene opštih uslova korišćenja. Korisnik je u obavezi da povremeno na portalu proverava da li su se opšti uslovi korišćenja promenili. Korisniku koji ne prihvata eventualne promenjene uslove korišćenja, biće mu onemogućeno korišćenje portala.

Nogomanija,d.o.o ne preuzima odgovornost za neaktivnost i neažuriranje sadržaja portala.

Provajder ne odgovara za sadržaj objavljen na stranama nogomania.rs kojeg autori so korisniki portala.Korisnik se obavezuje da:

  • usluge neće moći da budu objavljene ili reprodukovane bez pismene dozvole portala,
  • u komunikaciji na portalu neće moći da se koristi govor mržnje niti da budu prekršena pravila etičkog kodeksa ponašanja,
  • neće biti korišćene komercijalne usluge, takođe i one koje su nelegalne ili usluge neke druge namene,
  • neće se distribuirati autorski zaštićeni sadržaji, kao ni sadržaji koji su u vlasništvu nekog pravnog ili fizičkog lica,
  • neće biti upotrebljene, neće se sakupljati niti čuvati lični podaci korisnika,
  • neće se koristiti računarski kodovi, neprovereni programi ili nešto drugo što što može naškoditi, usporiti i onemogućiti usluge,
  • zabranjeno je neovlašćeno koristiti portal i neovlašćeno objavljivati sadržaj bez prethodne dozvole.

Prekršioci će biti kažnjeni ukudanjem korisničkog računa, kao i ukidanjem IP adrese.Preporuka korisnicima

Korisnik mora da poseduje svoje korisničko ime i lozinku za dostupnost svim sadržajima na portalu nogomania.rs. Kod neovlašćenog i neautorizovanog korišćenja podataka oštećeni korisnik može obavestiti rukovodstvo Nogomanije, d.o.o. o kršenju njegovih korisničkih prava. Korisnik je odgovoran za čitanje, odabir i praćenje svih sadržaja na portalu. Starosne granice na portalu nogomania.rs ne postoje. Korisnik može jednostavno iz bilo kog razloga pismenim pitem da izbriše svoju registaciju na portalu www.nogomania.com. Nogomanija, d.o.o. zadržava pravo na privremeno obustavljanje dostupnosti strana na nogomania.rs iz tehničkih razloga, popravke ili promene i obavezuje se za sve nastale probleme u radu (više od 24 sata) obavesti korisnike.Zaštita privatnosti

Nogomanija,d.o.o. se obavezuje da će poštovati privatnost korisnika i njigovih ličnih podataka. Takođe, obavezuje se da trećem licu neće nuditi podatke bez dozvole korisnika.

Ako korisnik prihvata, Nogomanija,d.o.o. može koristiti njegove podatke za potrebe analize. Korisnik se mora saglasiti sa korišćenjem. Korisnik nije u obavezi da otkrije svoj identitet, o tome odlučuje sam. Nogomanija,d.o.o. se obavezuje da maksimačlno zaštiti sve podatke korsnika. Ipak, upozoravamo, da može doći do zloupotrebe podataka.Prava intelektualne svojine

Portal nogomania.rs u vlasništvu je preduzeća Nogomanija,d.o.o a sa njim i svih sadržaja, logotipa, fotografija kao i ostalih audiovizuelnih sadržaja. Svi pomenuti elementi su na taj način predmet intelektualne svojine. Preduzeće Nogomanija,d.o.o. ima jedino pravo da raspolaže sadržajima na portalu. Korisnik usluga ima pravo da prati sadržaj na portalu, registrovani korisnik ima dodatna prava kao i mogućnost da aktivno učestvuje u kreiranju sadržaja. Pristupom portalu korisniku će biti omogućeno da jednostavno i po svom nahođenju koristi sve sadržaje portala.

Svako drugo reprodukovanje ili bilo koja druga upotreba elemenata na portalu ili za bilo koju drugu namenu, uključujući i komercijalnu upotrebu, nije moguće bez saglasnosti rukovodstva Nogomanija,d.o.o.

Nogomania.rs
Sve ostalo je nebitno.

Portal www.nogomania.com jedan je od najposećenijih sa sportskim sadržajem u regionu.

Na dnevnom nivou se nude sadržaji iz sveta fudbala, a na medijskom prostoru prisutan je od 2000. godine.